Vilkår

Kommunikasjon

Leietaker er ansvarlig for å sørge for at utleier har oppdatert kontaktinformasjon og bærer risikoen dersom utleier ikke kommer i kontakt med leietaker på oppgitt kontaktinformasjon. Leietaker aksepterer elektronisk kommunikasjon ved opprettelse av leieforhold.

Leietid

Lagerrommene leies ut på månedsbasis, og leieperioden omfatter f.o.m den dagen i måneden som avtales t.o.m. til og med utløpet av daværende måned samt måneden etter. F.eks: 15.01.20-31.01.20 + 01.02.20-28.02.20. Deretter løper leieforholde 1 kalendermåned av gangen. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før månedsperioden er omme.

Priser og betalingsrutiner

Lagerleie er momsfritt for privatpersoner. For merverdiavgiftspliktige selskap, kan merverdiavgift tilkomme på de oppgitte prisene.
Leietaker skal betale leien forskuddsvis, med forfall første dagen i leieperioden. Faktura sendes ut på e-post.

Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.
Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrente.
Ved forsinket betaling forbeholder utleier seg retten til å suspendere leietakers tilgang til leieobjektet frem til utestående er betalt i sin helhet.
Utleier forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av leietaker.

Leieobjektet

Leie av lager gir leietaker tilgang til ett gitt areal i utleiers lokale.
Den private lagringsplassen skal sperres av med leietakers egen lås. Leietaker er selv ansvarlig for å skaffe egnet lås til leielokalet. Kunden er selv ansvarlig for att lås er i henhold til ev. krav fra forsikringsselskap. Leieobjektet må kun benyttes som lagerlokale. Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som lager støv, støy, lukt eller som på en annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar. Alle maskiner skal tømmes for olje og/eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket . Alle tekstiler som pels, ull, silke, skinn, madrasser, dyner, puter, klær og lignende som lagres må uten unntak pakkes i tette plastbeholdere eller lignende. Det er ikke lov å medbringe eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for alle former for mat eller illeluktende varer, samt brannfarlig materiale, væsker eller gasser, eksplosiver, eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier og utleiers kunder. Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til eget formål (for eksempel ved salg, lagring, oppslag og lignende). Hensatt løsøre er å anse som derelinkvert gods, og vil bli fjernet (kastet/solgt/gitt bort) umiddelbart for leietakers regning med mindre løsøret er merket tydelig med navn og telefonnummer. Hvis løsøret er merket med navn og telefonnummer vil leietaker kontaktes og varsles om at løsøret vil bli fjernet for

leietakers regning dersom løsøret ikke flyttes av leietaker innenfor en kort tidsfrist satt av utleier. I alle tilfelle vil leietaker ilegges et administrasjonsgebyr. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar.

Fremleie og overdragelse

Fremleie og overdragelse er ikke tillatt.

Utleiers adgang til leieobjektet

Leietaker plikter å gi utleier tilgang til leieobjektet alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten. Utleier kan flytte kunder ved behov, internt i avdelingen eller til en annen av utleiers avdelinger uten at leietaker kan kreve kompensasjon av utleier for dette. Utleier er ikke forpliktet til å benytte seg av denne retten.

Forsikring

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader på leieobjektet, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.

Opphør av leieforholdet

Om oppsigelsen mottas etter utgått leieperiode, vil kontrakten gjelde for en måned til. Den dagen leieforholdet opphører skal leietakeren stille leielokalet til utleiers disposisjon. Leielokalet anses som tilbakelevert og stilt til utleiers disposisjon når leielokalet er forlatt ulåst av leietaker. Når låsen er fjernet kan utleier fritt leie ut leielokalet til nye kunder. Leieforholdet anses ikke som opphørt før boden er forlatt ulåst av leietaker. Leietaker er pliktig å tømme leielokalet ved opphør av leieforholdet. Etterlatt løsøre anses oppgitt og vil tilfalle utleier uten vederlag etter 14 dager. Utleier vil skriftlig oppfordre leietaker om å hente løsøret, men slik at utleier har rett til å holde løsøret tilbake inntil utleiers krav mot leietaker er dekket i sin helhet. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, eller dersom leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene for oppbevaringen eller med å overta løsøret vil etterlatt løsøre kastes, gis bort eller selges for leietakers regning. Før etterlatt løsøre kastes, selges eller gis bort vil utleier sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til leietaker.

Leietakers avtalebrudd/utkastelse

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd litra a. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. Med vesentlig mislighold menes en-1-månedsleie, og/eller manglende overholdelse av utleiers ordensrutiner i vedlegg

1, eller annet forhold som må anses å være et vesentlig mislighold av kontrakten. Ved betalingsmislighold forbeholder utleier seg retten til å utøve tilbakehold overfor leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, deriblant alle omkostninger utleier pådras som følge av misligholdet. Leietakers tilgang til eiendommen og leielokalet suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for leietaker frem til alt utestående er gjort opp. Løsøre/innbo kan flyttes til et av utleiers øvrige lokaler for leietakers regning. Løsøre som oppbevares i leieobjektet på tidspunktet for utleiers sperring av lokalet anses som overlevert til utleier som håndpant til sikkerhet for de krav utleier måtte ha eller få mot leietaker. Leietaker vil bli varslet før løsøret kastes, selger og/eller gis bort.

Leietakers erstatningsansvar

Stilles ikke leielokalet til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leierens bruk opphører. Er lagerlokalet i dårligere stand enn ved overtagelse kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Leietaker er erstatningsansvarlig for både direkte og indirekte tap som kan henføres til leietaker selv eller noen han svarer for.

Åpningstider

Leietaker har tilgang til leieobjektet hver dag igjennom året.
Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, lekkasje, at kode eller port ikke fungerer eller annet, kan ikke utleier holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker med mindre dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos utleier.

Ordensregler

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lageret utover ærend til sitt lagerrom. Leietaker må bruke kode både ved inn- og utpassering, selv om porten skulle være åpen. Utleier kan ikke holdes ansvarlig dersom en person urettmessig får tilgang til lagerlokalet, eksempelvis ved å disponere over leietakers nøkler, kode, eller ved å ha fått tilgang til lagerlokalet på annen måte.

Leietaker har anledning til å ha med seg medhjelpere ved behov, men leietaker har uinnskrenket ansvar for disse. Leietaker kan låne traller av utleier. Traller skal settes tilbake på plass før lageret forlates. Fjerning av traller eller annet utlånsutstyr, samt skader påført lageret, vil bli politianmeldt. All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt. Berusede personer, eller personer som skaper ufred, opptrer truende overfor betjeningen eller andre leietakere, eller forårsaker skade vil bli bortvist. Dyr har ikke adgang.

Avfallshåndtering

Leietaker er ansvarlig for å besørge avfall fjernet på egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjernes for leietakers regning.

Åpningstider

Åpningstiden vil normalt være kl. 06.00 – 23.00 mandag – søndag, 365 dager i året. Utleier har rett til å holde stengt ved behov. Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg til lageret etter kl. 23.00. Leietaker er kjent med at porten ikke kan åpnes etter stengetid, og at leietaker derfor må være ute av lageret før kl. 23.00. Alarm går på automatisk ved stengetid. Det vil alltid bli foretatt en utrykning av vaktselskapet ved alarmutløsning. Kostnaden for utrykningen belastes leietaker (minimum kr 2 500 pr. gang).

Tilgang til leielokalet

Leietaker låner en kode for inn- og utplassering. Dersom leietakers tilgang til leielokalet begrenses eller hindres, eksempelvis ved driftsstopp, strømbrudd, at kode eller port ikke fungerer, eller annet, er ikke utleier forpliktet til å rykke ut for å gi tilgang til leielokalet for leietaker. Dette gjelder også dersom leielokalet ved en feil er plombert av utleier. Utleier kan ikke holdes erstatningsansvarlig overfor leietaker for disse forhold.

Oppsigelse av avtale

Når du inngår et avtaleforhold medXstorage AS, samtykker du samtidig til at dine personopplysninger blir behandlet av oss. Vi samler inn følgende opplysninger: Fornavn, etternavn, personnummer, telefonnummer og e- postadresse. Opplysningene brukes til å sikre gjennomføringen av leiekontrakten, samt til å gjennomføre nødvendige kredittvurderinger. Vi har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun bli lagret så lenge det er saklig behov for dette, og vil bli slettet når kundeforholdet opphører. Du har til enhver tid rett til innsyn i registrerte opplysninger. Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til: Xstorage AS.

Det er et krav i leieavtalen at leietaker har fullt ut forsikret det gods de lagrer i hele leie perioden.

Xstorage AS 2023